Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tremendously /tri'mendəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] rất lớn; vô cùng
    tremendously pleased
    vô cùng vừa lòng