Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    bồn chồn, lo lắng