Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diffidently /'difidəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] thiếu tự tin, [một cách] nhút nhát