Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

timorously /'timərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] sợ sệt, [một cách] nhút nhát