Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attache /ˌætəˈʃeɪ/  /Brit əˈtæˌʃeɪ/

  • noun
    attach , pl -chs
    [count] :a person who works at an embassy as an expert on a particular subject

    * Các từ tương tự:
    attache case, attached