Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attaché /ətæ'∫ei/ /ætə'∫ei/  

 • (ngoại giao)
  tùy viên
  tùy viên thương mại
  tùy viên văn hóa

  * Các từ tương tự:
  attaché case