Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fasten /ˈfæsn̩/  /Brit ˈfɑːsn̩/