Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

associate /əˈsoʊʃiˌeɪt/