Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

after /ˈæftɚ/  /Brit ˈɑːftə/