Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (khẩu ngữ, xấu)
    kẻ láu cá