Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wiseacre /'waizeikə[r]/  

  • Danh từ
    (cũ)
    người làm vẻ tinh khôn hiểu biết