Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

know-it-all /'nəʊitɔ:l/  

  • Danh từ
    như know-all