Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

know-all /'nəʊɔ:l/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, xấu)
    người làm như thể cái gì cũng biết