Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nước vôi trắng (để quét tường)
  (xấu) sự che đậy lỗi lầm
  Động từ
  quét vôi
  che đậy (lỗi lầm)

  * Các từ tương tự:
  whitewasher, whitewashing