Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whitewashing /'wait,'wɔʃiɳ/  

  • Danh từ
    sự quét vôi trắng
    (nghĩa bóng) sự thanh minh; sự minh oan