Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extenuate /ik'stenjʊeit/  

  • Động từ
    giảm nhẹ tội (của ai)
    do có những tình tiết giảm tội, tòa đã tha bổng hắn