Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người quét vôi trắng
    (nghĩa bóng) người thanh minh; người minh oan