Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bài chỉ trích dài và phẩn nộ, bài lên án mạnh mẽ