Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invective /in'vektiv/  

 • Danh từ
  lời công kích dữ dội; lời thóa mạ thậm tệ
  let out a stream of invective
  tuôn ra một tràng thóa mạ thậm tệ

  * Các từ tương tự:
  invectively, invectiveness