Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diatribe /'daiətraib/  

  • Danh từ
    lời chỉ trích kịch liệt; bài công kích kịch liệt