Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác screeds)
    bài diễn văn dài; bài viết dài (thường chán ngắt)
    lớp tráng nền (nhà)