Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cơn hờn dỗi (nhất là ở trẻ em)
    have (throwa tantrum
    hờn dỗi