Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • thóc; lúa
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  cơn giận
  there is no need to get into such a paddy
  cần gì phải nổi giận lên đến thế

  * Các từ tương tự:
  paddy-field, paddywhack