Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (kiến trúc)
  thanh giằng
  Động từ
  (-tt-) (thường nghĩa xấu)
  đi vênh vang
  Danh từ
  (thường số ít, nghĩa xấu)
  dáng đi vênh vang

  * Các từ tương tự:
  struth, struthiform, struthio, struthious, strutter, struttingly