Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

struthious /'stru:θiəs/  

  • Tính từ
    (thuộc) đà điểu, giống loài đà điểu