Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đi khệnh khạng
    người ngạo mạn