Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật) con đà điểu

    * Các từ tương tự:
    struthious