Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

struttingly /'strʌtiɳli/  

  • phó từ
    khệnh khạng (đi)