Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cũng strewth
    tiếng kêu tỏ sự ngạc nhiên

    * Các từ tương tự:
    struthiform, struthio, struthious