Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cấu trúc
  rules of sentence structure
  quy tắc cấu trúc câu
  molecular structure
  cấu trúc phân tử
  a six-storey brick structure
  một cấu trúc sáu tầng bằng gạch
  Động từ
  cấu tạo; xếp đặt; tổ chức; hoạch định
  structure one's day
  xếp đặt việc trong ngày
  bài tiểu luận cấu tạo một cách thông minh

  * Các từ tương tự:
  Structure of interest rates, Structure of taxes, Structure-conduct-performance framework