Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ, thường xấu)
  (+ about, around) rình mò
  tôi đã bắt gặp nó rình mò quanh quẩn ở cơ quan tôi
  snoop into something chõ mũi vào việc gì

  * Các từ tương tự:
  snooper