Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    người hay dính vào chuyện của người khác