Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay xen vào việc kẻ khác
    người hay nghịch ngợm táy máy

    * Các từ tương tự:
    meddlersome, meddlersomeness