Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều) (tiếng lóng)con mắt