Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vô tư

    * Các từ tương tự:
    selflessly, selflessness