Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-sacrificing /,self'sækrifaisiŋ/  

  • Tính từ
    tự hy sinh