Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dưới hình thức sơ đồ; giản lược, sơ lược
    sự biểu diễn bằng sơ đồ cơ cấu của tổ chức

    * Các từ tương tự:
    schematically