Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

schematically /ski:'mætikli/  

  • Phó từ
    bằng sơ đồ;[một cách] giản lược, [một cách] sơ lược