Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (in)
  kiểu chữ rô-manh, chữ đứng thường
  Tính từ
  (in)
  [thuộc] kiểu chữ rô-manh, [thuộc] chữ đứng thường

  * Các từ tương tự:
  Roman, Roman alphabet, Roman candle, Roman Catholic, Roman Catholicism, Roman law, Roman nose, Roman numerals, roman-fleuve