Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Roman alphabet /,rəʊmən'ælfəbet/  

  • the Roman alphabet
    bảng chữ cái La Mã