Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Roman Catholic /,rəʊmən'kæθəlik/  

 • Danh từ
  (cách viết khác Catholic)
  người công giáo La Mã
  Tính từ
  [thuộc] công giáo La Mã

  * Các từ tương tự:
  Roman Catholicism