Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Roman numerals /,rəʊmən'nju:mərəlz/  

  • Danh từ
    chữ số La Mã (như I, II, V, X…)