Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Roman nose /rəʊmən'nəʊz/  

  • Danh từ
    mũi khoằm