Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] cổ La Mã
  the Roman Empire
  đế quốc cổ La Mã
  [thuộc] nhà thờ La Mã
  Roman rite
  nghi lễ nhà thờ La Mã
  Danh từ
  người cổ La Mã; công dân thành La Mã
  người công giáo La Mã
  when in Rome, do as the Romans do
  nhập gia tùy tục

  * Các từ tương tự:
  roman, Roman alphabet, Roman candle, Roman Catholic, Roman Catholicism, Roman law, Roman nose, Roman numerals, roman-fleuve