Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Roman law /,rəʊmən'lɔ:/  

  • Danh từ
    luật La Mã (hệ thống luật cổ La Mã và những luật hiện đại phát xuất từ luật cổ La Mã)