Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Roman candle /,rəʊmən'kændl/  

  • pháo hoa, pháo bông