Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Roman Catholicism /,rəʊmənkə'θɒlisizəm/  

  • Danh từ
    Công giáo La Mã