Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dây cương (ngựa)
  (số nhiều) dây để giữ cho (em bé) khỏi ngã
  (số nhiều) phương tiện điều khiển; biện pháp kiềm chế
  điều khiển chính quyền; nắm chính quyền
  give free rein to
  xem free
  keep a tight rein on
  xem tight
  Động từ
  rein in
  ghìm cương, gò cương (ngựa) (cho đi chậm lại hay dừng lại)

  * Các từ tương tự:
  rein-back, reincarnate, reincarnation, reincorporate, reincrease, reindeer, reindeermoss, reinduce, reinfect