Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reciprocal /ri'siprəkl/  

 • Tính từ
  lẫn nhau, qua lại
  reciprocal help
  sự giúp đỡ lẫn nhau

  * Các từ tương tự:
  Reciprocal demand, reciprocal pronoun, Reciprocal Trade Argreements Act of 1934 (RTA), reciprocally