Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reciprocally /ri'siprəkli/  

  • Phó từ
    lẫn nhau, qua lại